CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

Announcements Announcements

គណៈកម្មាធិការកូដិចជាតិ

គណៈកម្មាធិការកូដិចជាតិ

អំពីសាវតាទូទៅ

ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកូដិចអន្តរជាតិ(Codex Alimentarius Commission)​ដែលជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ស្តង់ដារម្ហូបអាហាររួមរបស់អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក  នៅឆ្នាំ១៩៧៤  ។  នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើម ពី អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃ សហប្រជាជាតិចំណុចទំនាក់ទំនងកូដិចជាតិមួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមាន ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  (នាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល)ជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុក។ ការបង្កើត ឱ្យមានចំណុច ទំនាក់ទំនងកូដិចជាតិនេះអាចឱ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវឯកសារនានារបស់កូដិចនិងអាច ឆ្លើយតប នូវគោលជំហរ ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផលិតផល ម្ហូបអាហារនាំចេញ-នាំចូល ដែលបានស្នើនិងរៀបចំឡើងដោយប្រទេសជាសមាជិក  នៅក្រោមក្របខណ្ឌនៃគណៈកម្មាធិការកូដិច អន្តរជាតិ។

ពាក្យ “ស្តង់ដារម្ហូបអាហារ” ត្រូវបានប្រើក្នុងន័យជាទូទៅ ដែលសំដៅទៅលើឯកសារកូដិច រួមមានស្តង់ដារ គោលការណ៍ណែនាំ និងក្រមអនុវត្តន៍ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកទៅតាមនីតិវិធីជាក់លាក់ តាមរយៈការពិគ្រោះ យោបល់ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ប្រកបដោយតម្លាភាព និងឯកភាព ក្នុងគោលបំណងការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ម្ហូបអាហារ អន្តរជាតិ។

កន្លងមកបញ្ហាគ្រប់គ្រងកិច្ចការកូដិចកម្ពុជា ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង អនុក្រឹត្យ លេខ​០៥​ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៨ ស្ដីពីគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យ គុណភាព សុវត្ថិភាពផលិតផល និងសេវាកម្ម និងត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយអនុក្រឹត្យ លេខ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៩​ ខែមិនា  ឆ្នាំ​២០០១ ។

អំពីសមាសភាព

            ដោយហេតុថា គណៈកម្មាធិការកូដិច(អន្តរជាតិ) គឺជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាល  ដូច្នេះសមាសភាពរបស់ គណៈកម្មាធិការកូដិចជាតិ គឺមានតំណាងក្រសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួម ដែលមានតួនាទី ក្នុងការសម្រេច រាល់គោលនយោបាយ និងគោលជំហរជាតិស្ដីពីកិច្ចការកូដិចជាតិ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ       ដោយហេតុថា ការងារកូដិចគឺជាកិច្ចការបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្រ្ត  ដូច្នេះរាល់ការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ អាចត្រូវបាន អញ្ជើញក្រុម អ្នកជំនាញផលិតម្ហូប អាហារ ឬ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឱ្យចូលរួមផងដែរ។

អំពីភារកិច្ចនិងតួនាទី

គណៈកម្មាធិការកូដិចជាតិ គឺជាស្ថាប័នថ្នាក់កំពូលនៃកូដិច ដែលមានភារកិច្ចចំបងក្នុងការផ្ដល់យោបល់ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ពីការអនុវត្តស្តង់ដារម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (ជាពិសេសការនាំចេញ)របស់កម្ពុជា ។ ដូច្នេះគណៈកម្មាធិការកូដិចជាតិបានរៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលក្នុងនោះមាន៖

  • លេខាធិការដ្ឋានកូដិចជាតិ
  • ចំណុចទំនាក់ទំនងកូដិចជាតិ
  • ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសមានតួនាទីជាគណៈកម្មាធិការស្រមោលរបស់កូដិច ដែលមានភារកិច្ចពិនិត្យសិក្សា និងផ្ដល់ យោបល់លើគ្រប់ទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស ដែលបានរៀបចំនិងស្នើឡើង ដោយលេខាធិការដ្ឋានកូដិចក្នុង ដំណើរការរៀប ចំធ្វើស្តង់ដារថ្មីឬ វិសោធនកម្មស្តង់ដារ។

ក្រៅពីតំណាងពីស្ថាប័ន/ក្រសួង សមាសភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសអាចមានតំណាងផងដែរពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូចជា វិស័យឯកជន និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីអាចផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់បានពេញលេញ។

អំពីអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការកូដិច

បញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ស្តង់ដារត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ​ ដូចដែលមាន នៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណតំណាក់កាលទី៤ (ចតុកោណ ទី៣ មុំទី៤ ការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែង) ដែលក្នុង នោះបានកំណត់ថា៖ “ការបន្តជំរុញការរៀបចំនិង អនុវត្តស្តង់ដារទំនិញ សេវានិងការគ្រប់គ្រង ហើយលើកកម្ពស់ស្តង់ដារ ទាំងនោះជាប្រចាំ ដើម្បីជំរុញ ការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងលើកកម្ពស់ គុណភាព។ ” ការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍន៍ស្តង់ដារម្ហូបអាហារក្នុងក្របខណ្ឌកូដិចអន្តរជាតិ នឹងផ្ដល់នូវ សារៈផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ   ដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្ន មានផលិតផលម្ហូបអាហារជាច្រើនប្រភេទ ត្រូវបានផលិតដោយកម្ពុជា ប៉ុន្តែដោយបញ្ហាកង្វះខាតផ្នែកធនធាននិងបច្ចេកវិទ្យា ផលិតផលភាគច្រើន ទាំងនោះមិនទាន់ មានរៀបចំជាលក្ខណៈតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយ។ ដូច្នេះការជំរុញផលិតផលរបស់កម្ពុជាឱ្យមានស្តង់ដារ គឺជាកត្តា សំខាន់ក្នុងការចូលកាន់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ។   ម្យ៉ាងទៀតការចូលរួមក្នុងកិច្ចការកូដិចនេះអាចឱ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវបច្ចប្បន្នភាពទាន់សម័យ អំពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ថ្មី និងអាចសម្រេចគោលនយោបាយ ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសមស្រប និងលើសពីនេះទៀតគឺអាចទទួល ផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃការសិក្សាវាយតម្លៃហានិភ័យ(Risk Assessment)   ដែលបានធ្វើឡើងដោយ អ្នកជំនាញរបស់ FAO/WHO សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំនិងកសាងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារ ថ្នាក់ជាតិ។

Share with others