CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍

១. អំពីនាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍

១.១ តួនាទីនិងភារកិច្ច

(យោងមាត្រា៣៧ អនុក្រឹត្យ លេខ ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

នាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍ មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

-ស្រាវជ្រាវ រៀបចំ និងកសាងគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការងារធានាបានប្រសិទ្ធិភាពទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស

-រៀបចំនិងអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ ស្របតាមការតម្រូវស្តីពី “ការអនុវត្តមន្ទីរពិសោធន៍ល្អ” ឬការតម្រូវទូទៅសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍វិភាគតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ

-កសាងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវឯកសារស្តីអំពីគោលការណ៍ណែនាំ នីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារ និងទម្រង់បែបបទសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍

-ទទួលធ្វើវិភាគគុណភាព សុវត្ថិភាពផលិតផលទំនិញស្របតាមវិធីសាស្រ្ត ដែលមានសុពលភាពជាក់លាក់និងវាយតម្លៃភាពសមស្របរបស់ផលិតផល រក្សានិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យវិភាគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

-យកគំរូសំណាកសម្រាប់ការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ក្នុងករណីចាំបាច់

-កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តសម្រាប់ការស្នើសុំវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពវិភាគ ពីអង្គភាពដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

-គ្រប់គ្រងការអនុវត្តនិងកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ខ្នាតតូចនិងមន្ទីរពិសោធន៍ចល័ត

-កសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងប្រទេស ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ

-រៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងគម្រោងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយកដ្ឋាន

-គ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងលើការងាររដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងសម្ភារៈក្នុងនាយកដ្ឋាន

-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គនាយកប្រគល់ជូន ។

១.២ អង្គការលេខនាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍

១.៣ សកម្មភាពការងារ

សកម្មភាពការងារមន្ទីរពិសោធន៍បច្ចុប្បន្នមាន ២ ផ្នែករួមមាន៖

១. មន្ទីរពិសោធន៍កណ្តាល (Headquarter Lab)

-ទទួលវិភាគសំណាកគំរូ ដែលបញ្ជូនមកតាមរយៈ

ការស្នើសុំរបស់អតិថិជន

ការអង្កេតទីផ្សាររបស់សាខា ក.ប.ប. រាជធានី ខេត្ត

ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបទល្មើស

បណ្តឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

កម្មវិធីអង្កេតទីផ្សារ

ករណីពុលអាហារ

ការស្នើសុំតាមរយៈកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ) និង

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ (ក.ប.ប)

-ចេញវិញ្ញាបនបត្រវិភាគ បញ្ជាក់អំពី សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ គុណភាព យថាប្រភេទ នៃសំណាកគំរូ

-រៀបចំចងក្រងនិងផ្តល់សុពលភាពលើនីតិវិធីវិភាគ

-បណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់មន្ត្រីនៃមន្ទីរពិសោធន៍ខ្នាតតូច រាជធានី ខេត្ត

-ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងអំពើល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាព សុវត្ថិភាព ទំនិញនិងសេវាកម្ម និងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ។

២. មន្ទីរពិសោធន៍ចល័ត (Mobile Lab)

-ចូលរួមត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើទីផ្សារជាមួយសាខា ក.ប.ប. រាជធានី ខេត្ត សហការជាមួយអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ

-ចុះស្រាវជ្រាវករណីពុលអាហារ និងយកសំណាកគំរូតាមការចាំបាច់

-ចូលរួមត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពបរិមាណ គុណភាព និងថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ ដេប៉ូ

-ចូលរួមត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណ-អាហរ័ណតាមការស្នើសុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ន មន្ទីរពិសោធន៍ចល័ត នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. មាន ២ ផ្នែករួមមាន៖

            ក. មន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកម្ហូបអាហារ

            ខ. មន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈ

១.៤ សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

១.៥ ស្នាដៃនិងបទពិសោធន៍ការងារ

-ចូលរួមសហការស្រាវជ្រាវករណីពុលស្រាសនៅខេត្តក្រចេះ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

-ចូលរួមសហការស្រាវជ្រាវការក្លែងបន្លំគុណភាពនៃផលិតផលលាងសម្អាតដៃមានជាតិអាល់កុល

-ចូលរួមសហការស្រាវជ្រាវណែនាំ និងពិន័យអន្តរកាលស្ថានីយ ដេប៉ូ ដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រឹមត្រូវលើ បរិមាណ គុណភាព និងថ្លៃលក់រាយ

-ចូលរួមសហការត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណ-អាហរ័ណជាមួយ អគរ នៅច្រកអន្តរជាតិជ្រៃធំ ភ្នំដិន ត្រពាំងផ្លុង

-ចូលរួមសហការស្រាវជ្រាវលើបណ្តឹងអ្នកប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធបរិមាណជាតិដែកក្នុងផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកអាយុ ០-១២ ខែ -ចូលរួមសហការស្រាវជ្រាវរៀបចំទិដ្ឋាភាពបច្ចេកទេសលើផលិតផលអាហារបំប៉នសុខភាព ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយណែនាំអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលអាហារបំប៉នសុខភាព ដល់អាជីវករចែកចាយអាហារបំប៉នសុខភាព

២.ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

២.‌១ កម្រៃសេវាវិភាគ

២.២ សមត្ថភាពវិភាគ

មន្ទីរពិសោធន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ជាអង្គភាពបច្ចេកទេសដែលផ្តល់សេវាវិភាគលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃផលិតផលម្ហូបអាហារ ផលិតផលកសិផល ប្រេងឥន្ធនៈ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ។ បច្ចុប្បន្ន មន្ទីរពិសោធន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. បាននិងកំពុងរៀបចំចងក្រងឯកសារបច្ចេកទេសចាំបាច់ផ្សេងៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងការទទួលបាន ការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពជាផ្លូវការ (Accreditation) លើអនុលោមភាពនៃ ISO/IEC Guide 17025 “General Requirement for the Competence of Calibration and Testing Laboratories” ។

បន្ថែមពីលើនេះ មន្ត្រីមន្ទីរពិសោធន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ពោរពេញទៅដល់ចំណេះដឹងជំនាញ បច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍ ហើយត្រូវបានអង្គភាពបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីធានាឱ្យបានការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធិភាព ។

២.២.១ សមត្ថភាពវិភាគតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិភាគ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែកមីក្រូជីវសាស្រ្តម្ហូបអាហារ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែករូបសាស្រ្ត សមាសធាតុផ្សំ និងអាហារូបត្ថម្ភ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែកសារធាតុបន្ថែមក្នុងម្ហូបអាហារ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែកសារធាតុចម្លងគីមី និងសំណល់គីមីក្នុងម្ហូបអាហារ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈ និងផលិតផលប្រើប្រាស់

២.២.២ សមត្ថភាពវិភាគតាមប្រភេទផលិតផល

ម្ហូបអាហារ

កសិផល

ប្រេងឥន្ធនៈ

ផលិតផលប្រើប្រាស់

២.៣ នីតិវិធីស្នើសុំការវិភាគនិងទទួលវិញ្ញាបនបត្រវិភាគ

៣.ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ពេលវេលាផ្តល់សេវាសាធារណៈ៖ ចន្ទ-សុក្រ           ព្រឹក ម៉ោង ០៨៖៣០ នាទី ដល់ ១១៖០០

                                                                        រសៀល ម៉ោង ១៣៖៣០ នាទី ដល់ ១៦៖០០

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ៖ ផ្លូវលេខ១៨ ភូមិក្តីតាកុយ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង៖ ...

ចែករំលែក